جمال

جاودانگی مرهون حضور توست...

آخرین‌ها

خودت باش! اجازه نده دیگران تو را بسازند. مردمان راه‌زن هستند. بر سر راه تو ایستاده‌اند تا تو آن که می‌خواهی نشوی. همه تلاششان را می‌کنند تا تو را آن طور که خودشان می‌خواهند بسازند.

فرصت زندگی برای این است که خودت برای ساختن خودت قیام کنی. اگر کمی غفلت کنی باران حوادث و بوران آدم‌ها تو را تا انتهای ناکجاآباد می‌کشانند.

مواظب خودت باش.